Hoppa till textinnehållet

Småföretagsbarometern 

 

Inflationen, som tidigare drevs upp av stigande energi- och drivmedelspriser omfattar nu fler varugrupper och är nu högre än på flera decennier. Kriget i Ukraina och västvärldens sanktioner mot Ryssland påverkar också råvarupriserna. Högre produktionskostnader är en ökande utmaning för svenska småföretag som ser pressad lönsamhet och höjda priser mot kunder som en effekt. Det visar en ny rapport från Swedbank, sparbankerna och Företagarna.*

Huvuddrag från rapporten

 • Nästan åtta av tio företag uppger att kostnadsökningarna har haft negativ inverkan på verksamheten under det senaste året. Störst negativ påverkan har drivmedelskostnader haft, följt av materialkostnader, kostnader för el samt för leveranser.
 • Effekterna av kostnadsökningarna skiljer sig mellan branscher. Drivmedelskostnaderna har varit särskilt utmanande för transport- och byggföretagen medan materialkostnader kopplade till produktionen har haft störst negativ inverkan i tillverkningsindustrin och bland byggföretagen, vilket sannolikt är en följd av stigande råvarupriser och en ökad brist på rå- och insatsvaror. Även elkostnader har haft en större negativ påverkan i de tillverkande företagen, men även företag i handeln, transport och restaurang är överpresenterade. 
 • Vart femte företag upplever inte alls negativa effekter av kostnadsökningar.
 • Tre av tio företag har redan eller kommer att fatta beslut om att skära i kostnaderna de kommande tolv månaderna.
 • Nästan fem av tio kommer i stor eller mycket stor utsträckning ta ut företagets ökade kostnader i form av högre priser.

Mer information

* Baseras på data från den årliga Småföretagsbarometern som presenteras i juni 2022 och ger en samlad bild av 2 000 företags uppfattning om kostnadsläget i deras företag. De har mellan 1 och 49 anställda och blev intervjuade av Novus mellan den 7 mars och 1 april 2022.

Småföretagsbarometern 2021

Småföretagen har drabbats hårt av coronapandemin och i årets Småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn föll till minus 15, jämfört med fjolårets utfall på 37. Det är den lägsta nivån i barometerns 35-åriga historia och visar på en kraftig konjunkturförsvagning under de senaste tolv månaderna.

 • I samtliga län har konjunkturindikatorn fallit jämfört med i fjol. Den svagaste konjunkturen upplever företagen i Gotlands län, följt av Jönköpings och Värmlands län. Endast i sex av totalt 21 län är konjunkturindikatorn positiv, vilket signalerar tillväxt.
 • Småföretagen är mycket optimistiska inför det närmaste året. Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och drivs framför allt av en ökad orderingång och omsättning, men även sysselsättningen väntas ta fart igen efter att ha minskat kraftigt under det senaste året.
 • Lönsamheten i småföretagen har fallit rejält under coronapandemin men förväntas öka igen under de kommande tolv månaderna. Det uppger 43 procent av företagen medan endast 11 procent förutser en försämring. Det innebär att nettotalet för lönsamheten stiger till 32, den högsta nivån sedan 2007.
 • Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda och endast fem procent av företagen förutser en minskad personalstyrka det närmaste året. De mest optimistiska anställningsplanerna finns inom hushållsrelaterade branscher som hotell och restaurang, där vart fjärde företag planerar att öka antalet anställda. Det är positiva nyheter för svensk arbetsmarknad inte minst för ungdomar om ofta inleder sitt yrkesaktiva liv inom hushållsnära tjänster såsom hotell och restaurang.
 • En global konjunkturnedgång under ett dramatiskt pandemiår har inte ändrat småföretagens syn på möjligheterna att växa. Två av tre företag (67 procent) ser goda expansionsutsikter jämfört med 59 procent i fjolårets undersökning. Det är något högre än det historiska genomsnittet på 61 procent. Mest optimistiska är företagen inom bygg- och fastighetssektorn, men även företagen inom vård och omsorg upplever goda möjligheter till expansion.
 • Det främsta tillväxthindret enligt småföretagen är svårigheterna att hitta lämplig arbetskraft, ett hinder som dessvärre tycks ha vuxit i betydelse trots en svagare arbetsmarknad. Det näst vanligaste tillväxthindret är tuff konkurrens, följt av svag efterfrågan och höga arbetskraftskostnader.

LÄS MER

Riksrapport och pressmeddelandet

Småföretagsbarometern 2021 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

 

Länsrapporter 2021

Läs hur småföretagskonjunkturen går i varje län.

Länsrapporter 2021

 

Delrapport 2021

Rapport: Småföretagen och jobben (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Småföretagsbarometern 2020

Huvudrapport

Rapport: Småföretagsbarometern 2020 (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Digitalt seminarium (Youtube)

Länsrapporter 2020

Delrapport

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten (pdf)

Småföretagsbarometern 2019

Rapport: Småföretagsbarometern 2019 (pdf)

Pressmeddelande: Småföretagsbarometern 2019 (pdf)

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.