Vilka förändringar görs i fonderna?

- Samtliga innehav inom energisektorn (olja- och gasproducenter) har avyttrats. Det innebär en stor förändring för båda fonderna, då sektorn står för ungefär en tredjedel av fondernas respektive jämförelseindex.

Varför görs ändringarna?

- Vår vision är att bli världsledare inom hållbart värdeskapande, därför har vi satt två tydliga mål i vår klimatstrategi. Det första är att det samlade fondkapitalet som Swedbank Robur förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Det andra att det samlade fondkapitalet år 2040 ska var placerat koldioxidneutralt. För att kunna uppnå dessa mål behöver vi se till att allt förvaltat kapital inom Swedbank Robur är placerat klimatsmart och vi exkluderar därför olje- och gasbolag.

Hur kommer det att påverka fonden, i det korta och långa perspektivet?

- Ändringarna innebär att vikten av övriga sektorer, främst kommunikation, finans och dagligvaror har ökat i båda fonderna.

På bolagsnivå innebär det att fonderna ändrar riktning och viktar om från värdebolag till tillväxtbolag. De stora delvis statligt ägda olje- och gasproducenterna har ersatts med nya privata bolag, verksamma inom bland annat kommunikation, finans, e-handel, IT fintech och fastigheter. Samtliga bolag har förutom en stark tillväxt, sunda och hållbara affärsmodeller även en god ESG ranking, som mäter hur bolag tar hänsyn till miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor.

Hur förändringarna kommer att påverka fondens utveckling i det korta perspektivet är svårt att sia om. Om vi ser en ökning av oljepriset kommer det sannolikhet påverka ryska oljebolag positivt och därmed fondens utveckling negativt.

I det långa loppet hänger Rysslands och regionens framtida utveckling på andra sektorer än olja och gas, och den omställning som vi redan har börjat att se. Energisektorn har halverats de senaste tio åren och det har gjort det möjlighet för nya industrier och företag att växa fram.

Rysslandsfonden får också investera i grannländerna, exempelvis Kazakstan, Georgien, Baltikum med flera, där vi ser spännande investeringspotential.

Ska jag behålla min Rysslandsfond och/eller min Östeuropafond?

- Långsiktigt tror jag inte att olje- och gasaktier kommer att vara en drivkraft på den ryska börsen. Eftersom dessa bolag inte har någon organisk tillväxt och möjligheterna till att göra bolagsförvärv är mycket begränsade.

Efterfrågan på tjänstesektorn, exempelvis IT, media, kommunikation, betalningslösningar, e-handel, för att nämna några få, kommer att växa snabbt och fortsätta att ta över ”kakan” från de gamla traditionella olje- och gasproducenterna.

Vad det gäller fondernas avkastning så tror jag på att båda fonderna på längre sikt kommer att ha goda chanser till en positiv och hållbar avkastning.