Föreningar ska lämna in följande:

 • Senaste antagna stadgar - Föreningens senast antagna stadgar. Av dessa ska framgå hur och när kallelse till årsmöte (eller motsvarande medlemsmöte) ska ske, hur och när förenings styrelse ska utses, samt hur styrelsen ska vara sammansatt.
 • Protokoll från senaste årsmötet - Av detta ska val av styrelseledamöter framgå. Om mandattiden för styrelseledamöter är mer än ett verksamhetsår och därför bara en del av styrelsen är nyvald vid det senaste årsmötet måste även tidigare års val av styrelseledamöter delges banken. Dessa framgår ibland av det senaste årsmötesprotokollet.
 • Protokollsutdrag från styrelsemöte där firmatecknare eller annan företrädare för föreningen har utsetts. Om flera företrädare har utsetts, ska det formuleras så att det inte råder någon tvekan om huruvida de får företräda föreningen var och en för sig eller endast tillsammans med annan. Anges ingenting i detta avseende gäller ”i förening” med varandra. I de fall där ovanstående framgår i protokollet från årsmötet behövs inte ett protokollsutdrag.
  framgår
 • Fullmakt undertecknad av firmatecknare där det framgår vem som får disponera föreningens konton.

Fullmakt för utskrift (PDF)

För protokoll och protokollsutdrag ska även följande finnas med

 • Vilken dag mötet har hållits
 • För årsmötet: Uppgifter som visar att mötet är utlyst och hålls i enlighet med stadgarna.
 • För styrelsemötet: Vilka personer som varit närvarande; för kontroll av beslutförhet
 • Vem som var protokollförare
 • Vem som utsetts att justera protokollet
 • Att protokollet är undertecknat och justerat.
 • Protokollsutdraget ska vara bestyrkt av två personer för att banken ska godta det.